مصرف سیگار خطر استوماتیت را 25 تا 30 درصد افزایش می‌دهد