توزیع ترجمه «انسان 250 ساله» در کشورهای انگلیسی و فرانسوی‌زبان