پیشرفت فیزیکی ساختمان بیمارستان شهر دیر 68 درصد است