تمایل تجار به فروش محصول خارجی عامل ضربه به تولید داخل است