جوانان از دوران طلایی جوانی خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند/ ارتکاب گناه به دلیل پیروی از هو