کری:‌ هر روز و برای همیشه از تأسیسات ایران بازرسی می کنیم