راهی که در مذاکرات هسته ای می رویم از اسرائیل محافظت می کند