هدایتی: در مزایده پیروز شویم یا نشویم هواداران برنده اند/ لازم باشد کار به دیوان عدالت می کشد!