کسانی به پیروزی و سعادت می رسند که تمام دارایی شان را در راه خداوند هزینه کنند