مرکل: آلمان نمی تواند به سادگی به گذشته نازی خود پشت کند