نخستین همایش فرهنگی امیر مهربانی در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار شد