معینی: مسئولیت انتخاب نکونام با کی‌روش است؛ کریمی از فرصت استفاده نکرد