رشد زيرساخت‌هاي درجه يك از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي است