شکست اوساسونا برابر خیرونا در حضور بازیکنان ایرانی