مطالعه وصیت شهدا یکی از برنامه های فرهنگی اعتکاف باشد