جلد یکشنبه استقلال جوان/ کرار بعد از همه به قم رفت