معاون وزیر جهاد کشاورزی:شرایط کم نظیر سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم است