عموحمزه، روشن‌دل مغان و هشتاد سال زندگی شرافت‌مندانه