در آزمون پتروشیمی تخت جمشید سهمیه 50درصد متقاضیان استانی لحاظ می شود