خشونت های افغانستان در یک ماه گذشته 200 کشته بر جا گذاشت