تصاویر/ جستجوی مردم یمن به دنبال بازماندگان زیر آوار