قوانین فمنیستی سبب تزلزل جایگاه زن در جامعه می شود/ موفقیت مرد در اقتدار و مهربانی او است