گام مشترک آمریکا و ترکیه برای آموزش تروریست های سوریه