سانا: مدیر دفتر امنیت ملی سوریه در سلامتی کامل به سر می برد