انتخاب گیاهانی متحمل در برابر تنش خشکی عاملی برای افزایش کارآیی مصرف آب