ویتالی چورکین: کشورهای عرب و غربی فقط حرف می زنند اما ...