خداحافظی اشکبار حسن کامرانی فر با داوری/داور جهانی ایران و بیماری مزمنی که نمی خواهد از آن حرف بزند