فتح اسکودتو با ضربه سر ویدال/ شارژ روحی پیش از بازی برابر رئال/ هیچ جشنی برگزار نشد!