خشونت های افغانستان در ماه آوریل 200 کشته بر جا گذاشت