جان کری:‌ هر روز از تأُیسات هسته‌ای ایران بازرسی می کنیم، هر روز و برای همیشه