جنتی:امیدواریم با توافقات نهایی ایران و گروه 1+5 جهشی چشمگیر را در سینمای ایران شاهد باشیم/ایوبی:پیام