(تصاویر) اعطای جایزه ادبی به دکتر محمدعلی موحد با حضور سایه