تحلیل رهبری از میراث معرفتی شهید مطهری/مطهری‌خوانی، چرا و چگونه؟