شورای امر به معروف در بقاع متبرکه مازندران راه اندازی می شود