ویژگی شهید مطهری ایستادن قاطع در برابر تهاجم فکری و فرهنگی مخالفان و معاندان بود