شناخت تفکر شهید به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت کمک می‌کند