سواحل مازندران با نگاه توسعه گردشگری ساماندهی می شود