(تصاویر) «بلوک سیمانی» شیوه جدید داعش برای کُشتن مردم