نمایندگان ایران از راهیابی به فینال تراپ بانوان بازماندند