آیین معنوی اعتکاف در 25 مسجد شهری وروستایی آمل آغاز شد