تعداد رشته های دانشگاه آزاداسلامی بانه به 35 رشته ارتقا یافته است