هدایتی: در مزایده پیروز شویم یا نشویم شما پیروزید/الزام به قانون را سرلوحه زندگی‌مان قرار دهیم