پلیس چاه مخوف را پیدا کرد/ دزدان خشن چشمان خادم امامزاده را کور کردند/ نسخه ای که انسان را از گناه منزج