3 هکتار از مزارع گندم یک روستای معمولان پلدختر در آتش سوخت