پ.ک.ک بخاطر سخنان اردوغان از برگزاری کنگره خلع سلاح ...