ال جی امکان شماره گیری را بر روی ساعت هوشمندش فراهم کرد