ادعاهای مطرح شده از سوی درودگر فردا بررسی خواهد شد