سرویس جدید مایکروسافت، سن افراد حاضر در یک عکس را تخمین می‌زند