تحلیل رهبر انقلاب از میراث معرفتی شهید مطهری/مطهری خوانی، چرا و چگونه؟