تیم در مسیر قهرمانی قرار دارد/ وضعیت بدنی خوبی داریم